Näslunds Elektriska i Borås AB

Affärsområden

Elinstallation Elkraft

Kontakt

Om företaget

Miljöpolicy  

Startsidan

               

Näslunds Elektriska i Borås AB skall genom att aktivt integrera miljöfrågor i hela sin verksamhet bidra till en bättre
livsmiljö för de anställda, för företagets kunder, för samhället och naturen.

Genom en aktiv ledning skall företagets anställda motiveras att som en naturlig del i arbetet beakta miljöfrågor i
sitt dagliga arbete och på sin fritid.

Alla typer av verksamheter inom företaget skall belysas och strävan skall vara att ständigt förbättra företagets
verksamhet vad det gäller påverkan av miljön på lång och kort sikt liksom de anställdas trivsel och säkerhet i
arbetet.

Som företag kommer vi att delta i branschens gemensamma arbete i miljöfrågor och ta del av de kunskaper och
rekommendationer som organisationen tillhandahåller. Gällande miljölagstiftningar skall följas liksom all övrig
lagstiftning som branschen har att rätta sig efter för att skapa säkra och effektiva anläggningar för våra kunder.

Miljöarbetet kommer att bedrivas i tre huvudområden:

1) Företagets miljöpåverkan.
Detta omfattar företagets drift i form av anläggningar, transporter och arbetsplatser.

2) Företagets arbetsmiljö.
Detta omfattar företagets fasta driftsenheter, arbetsplatser i form av entreprenader samt löpande servicearbeten.

3) Produkternas miljöpåverkan.
Detta omfattar installationer av eltekniska anläggningar som företaget utför med i för anläggningen ingående
produkter liksom arbetets utförande.

Företagets engagemang inom miljöarbetet skall präglas av öppenhet och kunna redovisas för våra kunder.
Samtliga anställda skall kunna delge intressenter företagets miljöpolicy. Leverantörer och samarbetspartners
skall informeras om företagets miljöarbete och bidra till att vi uppfyller ställda miljökrav.